محل نصب

تجهیزات باید با در نظر گیری موارد ذیل و مطابق Nameplate، Datasheet و مدرک IOM (Installation, Operation and Maintenance) نصب شوند.

۱. دسترسی

برای دسترسی به تمامی قسمت های جداشدنی دستگاه، حداقل ۱ متر فضا نیاز است که این مقدار می تواند با توجه به شرایط موجود در محل نصب بزرگتر باشد.

۲. تهویه و خنک سازی

مقاومت های اتصال نقطه نوترال ممکن است در فرایند کارکرد خود خیلی داغ شوند لذا جریان داشتن هوای آزاد اطراف مقاومت و مخزن یک امر لازم و ضروری است. بنابراین با توجه به مطالب فوق در نظر گرفتن فاصله ۲۵ سانتی متری برای باد خوری مناسب لازم است.

۳. عملکرد ایمن

در طی عملکرد دستگاه به خاطر وجود جریان دائم در مقاومت و یا به خاطر رخداد یک خطا، دمای سطح مخزن می تواند به بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد افزایش یابد لذا مواد قابل اشتعال یا هر تجهیز دیگر نباید در تماس مستقیم با دستگاه قرار گیرد.

مراحل نصب

 • فراهم نمودن یک محل مسطح و بتونی.
 • جرثقیل مورد استفاده باید توانایی جا به جا کردن دستگاه را داشته باشد.
 • با استفاده از جرثقیل، مقاومت در محل مناسب قرار گیرد.
 • کاورهای جلویی و پشتی مقاومت جدا شود.
 • اتصالات مقاومت بررسی شود.
 • علایم مربوط به آسیب دیدگی در حین انتقال بررسی شود یعنی المنت های مقاومت و عایق بندی ها سالم باشند.
 • اطمینان حاصل شود که تمامی اتصالات به خوبی برقرار است.
 • کابل ورودی متصل شود.
 • کنترل لازم برای راه اندازی انجام گیرد.
 • کابل خروجی متصل شود.
 • کابل اتصال به زمین مخزن در صورت نیاز متصل گردد.
 • از محکم بودن پیچ و مهره های مخزن اطمینان حاصل شود.

(IOM (NGR

pdf

(IOM (Load Bank

pdf