مقاومت نقطه نوترال (NGR)

مقاومت‌ NGR) Neutral Grounding Resistor) یا NER) Neutral Earthing Resistor) تجهیزی است که جهت حفاظت ترانسفورماتورها یا ژنراتورها با نصب در مسیر اتصال نول به زمین مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی از نصب این تجهیز، محدود کردن حداکثر جریان خطای زمین می‌باشد به طوری که به تجهیزات سیستم قدرت آسیبی نرسد و در محدوده زمانی مشخص، رله های حفاظتی بتواند عمل کند. مقاومت‌ NGR، یک تجهیز پشتیبان برای سیستم حفاظتی اصلی محسوب می‌شود که موجب کاهش خطرات ناشی از وقوع خطا، برای تجهیزات و کاربران آنها می‌گردد. مقاومت های NGR شرکت پارسان مطابق با استاندارد IEEE-32 طراحی می‌شود.

مزیت های استفاده از NGR:

 1. کاهش اثرات سوختگی و ذوب شدگی تجهیزات در معرض خطا نظیر سوئیچگیر، ترانسفورماتور، ماشین‌های الکتریکی گردان (ژنراتور و موتور)، کابل‌ و غیره.
 2. کاهش تنش‌های مکانیکی ایجاد شده در مدارها و تجهیزات حامل جریان خطا.
 3. کاهش خطرات ناشی از شوک الکتریکی ایجاد شده در اثر جریان خطای سرگردان برای افراد.
 4. کاهش خطرات ناشی از موج انفجار و جرقه برای افراد مستقر در مجاورت خطا.
 5. کاهش شیب جهش ولتاژ خط، در لحظه وقوع و رفع خطای زمین.
 6. کنترل ایمن اضافه ولتاژهای ایجاد شده و جلوگیری از وقوع خاموشی در مدارهای دارای خطای زمین.

مشخصات اصلی NGR

 • ولتاژ نامی (Rated Voltage)

مقدار ولتاژ موثر (Vrms) در فرکانس نامی است که مابین ترمینال های تجهیز، تحت شرایط عملکردی استاندارد و در مدت زمان نامی اعمال می‌شود. ولتاژ نامی NGR معمولا برابر با ولتاژ نامی خط به نوترال (ولتاژ فاز) سیستم قدرت در نظر گرفته می‌شود.

 • جریان نامی (Rated Current)

مقدار جریان موثر (Irms) نقطه نول که تحت شرایط استاندارد در مدت زمان نامی با در نظر گرفتن محدودیت‌های حرارتی مطابق با استاندارد از تجهیز عبور می کند. انتخاب مقادیر جریان نامی به مشخصه های سیستم قدرت، تجهیزات تحت حفاظت و همچنین انواع سیستم های حفاظتی به کار گرفته شده بستگی دارد.

 • مقاومت الکتریکی (Electrical Resistance)

مقدار مقاومت برابر با نسبت ولتاژ نامی بر جریان نامی بوده و این نسبت ملاک طراحی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. مقاومت DC اندازه گیری شده در دمای محیط، برای دمای ۲۰ درجه سانتیگراد تصحیح می گردد و حداکثر تلرانس مجاز مطابق استاندارد %۱۰± می‌باشد. در صورت نیاز مشتری، امکان تولید مقاومت هایی با تلرانس کمتر نیز وجود دارد.

 • زمان نامی (Rated Time)

مدت زمانی است که در طی آن، تجهیز جریان نامی را تحت شرایط مشخص و با در نظر گرفتن محدودیت های حرارتی مطابق با استاندارد عبور می دهد. براساس استاندارد، زمان‌های نامی توصیه شده ۱۰ ثانیه، ۱ دقیقه، ۱۰ دقیقه، زمان بلندمدت (Extended Time) می‌باشد. (زمان‌های نامی خارج از مقادیر مذکور نیز می تواند در نظر گرفته شود) معمولا در عمل با توجه به تنظیم تجهیزات حفاظتی، مدت زمان عبور جریان خطا از NGR بسیار کمتر از مدت زمان نامی آن است. در تعیین زمان نامی می‌بایست امکان وقوع خطاهای اتصال کوتاه پی در پی نیز در نظر گرفته شود.

 • جریان دایمی نامی (Rated Continuous Current)

مقدار جریانی است که می تواند به صورت پیوسته و با در نظر گرفتن محدودیت های حرارتی مطابق با استاندارد از تجهیز عبور کند. در اثر عبور این جریان دمای المنت به دمای ماندگار (Steady State) خواهد رسید.

 • افزایش دمای زمان نامی (Rated Time Temperature Rise)

حداکثر افزایش دما نسبت به دمای ماندگار (Steady State) می باشد که در اثر عبور جریان نامی برای مدت زمان نامی ایجاد می شود. برای اطلاع از میزان Temperature Rise به استاندارد IEEE32 مراجعه گردد.

استانداردهای طراحی و ساخت NGR

 1. IEEE 32
 2. IEC 60071-1-1993
 3. IEC 60439-1-1996
 4. ANSI/IEC 60529-2004
 5. ANSI/NETA-ATS-2009
 6. DIN 7168-1991
 7. DIN ISO 2768

دستورالعمل نصب و راه اندازی

pdf

دیتاشیت

pdf

انواع اتصالات نقطه نوترال

pdf