مقاومت‌ NGR) Neutral Grounding Resistor) یا NER) Neutral Earthing Resistor) تجهیزی است برای حفاظت ترانسفورماتور یا ژنراتور که در مسیر اتصال نقطه  نول به زمین قرار می گیرد.  هدف اصلی از نصب این تجهیز، محدود کردن جریان خطای زمین جهت جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات سیستم قدرت می باشد به طوری که رله های حفاظتی بتواند در محدوده زمانی معین عمل نماید.

مقاومت اتصال زمین، یک تجهیز پشتیبان برای سیستم حفاظتی اصلی محسوب می شود که موجب کاهش خطرات ناشی از وقوع خطا، برای تجهیزات و کاربران می گردد.

مزایای استفاده از مقاومت اتصال زمین مطابق با استاندارد IEEE-142-2007

  • کاهش اثرات سوختگی و ذوب شدگی تجهیزات در معرض خطا نظیر سوئیچگیر، ترانسفورماتور، ماشینهای الکتریکی گردان (ژنراتور و موتور)، کابل و غیره.
  • کاهش تنش های مکانیکی ایجاد شده در مدارها و تجهیزات حامل جریان خطا
  • کاهش خطرات ناشی از شوک الکتریکی ایجاد شده در اثر جریان خطای سرگردان برای افراد
  • کاهش خطرات ناشی از موج انفجار و جرقه برای افراد مستقر در مجاورت خطا
  • کاهش شیب جهش ولتاژ خط، در لحظه وقوع و رفع خطای زمین
  • کنترل ایمن اضافه ولتاژهای ایجاد شده و جلوگیری از وقوع خاموشی در مدارهای دارای خطای زمین

مشخصات اصلی NGR

ولتاژ نامی (Rated Voltage)

مقدار ولتاژ موثر (Vrms) در فرکانس نامی است که مابین ترمینال های تجهیز، تحت شرایط عملکرد استاندارد و در مدت زمان نامی اعمال می شــود. ولتاژ نامی NGR معـــمولا برابر با ولتــاژ فاز سیستم قدرت در نظر گرفته می شود.

جریان نامی (Rated Current)

مقدار جریان موثر (Irms) نقطه نول که تحت شرایط استاندارد در مدت زمان نامی با در نظر گرفتن محدودیت های حرارتی مطابق با استاندارد از تجهیز عبور می کند. انتخاب مقادیر جریــان نــامی به مشخصه های سیستم قدرت، تجهیزات تحت حفاظت و همچنین انواع سیستم های حفاظتــی به کار گرفته شده بستگی دارد.

مقاومت الکتریکی (Electrical Resistance)

مقدارمقاومت برابر با نسبت ولتاژ نامی بر جریان نامی بوده و این نسبت ملاک طراحی در دمای C°  ۲۰ می باشد. مقاومت DC اندازه گیری شده در دمای محیط، برای دمای C°  ۲۰ تصحیح می گردد و حداکثر تلرانس مجاز مطابق استاندارد % ۱۰± می باشد. در صورت نیاز مشتری، امکان تولید مقاومت هایی با تلرانس کمتر نیز وجود دارد.

زمان نامی (Rated time)

مدت زمانی است که تجهیز در طی آن، جریان نامی را تحت شرایط مشخص و با در نظــر گرفتــن محدودیت های حرارتی مطابق با استاندارد عبور می دهد. براساس استاندارد، زمان های نامی توصیه شده ۱۰ ثانیه، ۱ دقیقه، ۱۰ دقیقه، زمان بلند مدت (Extended Time) می باشد. (زمان های نامی خارج از مقادیر مذکور نیز می تواند در نظر گرفته شود) معمولا در عمل با توجه به تنظیم تجهیزات حفاظتی، مدت زمان عبور جریان خطا از NGR بسیار کمتر از مدت زمان نامی است. در تعیین زمان نامی می بایست امکان وقوع خطاهای اتصال کوتاه پی در پی نیز در نظر گرفته شود.

جریان نامی (Rated Continuous Currrent)

مقدار جریانی است که می تواند به صورت پیوسته و با در نظر گرفتن محدودیت های حرارتی مطابق با استاندارد از تجهیز عبور کند. در اثر عبور این جریان دمای المنت به دمای ماندگار خواهد رسید.

NGR Datasheet

pdf

انواع اتصالات نقطه نوترال

pdf